Świadectwo pracy po zmianach od 1 stycznia 2017r.

           Od dnia 1 stycznia 2017r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy i w związku z tym po wskazanej dacie obowiązują nowe reguły wydawania świadectw pracy.  Zmiany w sposobie wystawiania świadectw pracy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectw pracy. Nowy akt prawny zastąpił poprzednie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

          Nowe rozporządzenie w dużej części opiera się na poprzednim rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1995r. Jednakże ustawodawca wprowadził do nowego rozporządzenia zmiany, które wynikają z konieczności uwzględnienia nowych zasad wydawania świadectw pracy oraz zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, które obowiązują od początku 2016.

           Powyższe oznacza, że od dnia 1 stycznia 2017r. istnieje między innymi wymóg uzupełnienia przez pracodawcę świadectwa pracy o informacje odnośnie wykorzystania przez pracownika urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego oraz podstawy prawnej udzielenia tychże urlopów. Wprowadzenie wskazanych informacji do świadectwa pracy jest bardzo istotne, albowiem kolejny pracodawca nie posiadałby informacji, czy pracownik jest wciąż uprawniony do skorzystania z tych urlopów czy też nie posiada prawa do skorzystania z nich.

          Odnośnie informacji zawartych w ust. 5 pkt 3 nowego świadectwa pracy w zakresie wymiaru i liczbie części wykorzystanego urlopu ojcowskiego należy mieć na uwadze, że wymiar tego urlopu może wynieść tydzień lub dwa tygodnie, oraz może on być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach. Natomiast jeśli chodzi o podstawę prawną udzielenia urlopu rodzicielskiego to należy zauważyć, że jego wymiar (tj. do 16 tygodni) może być udzielony uprawnionemu w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Należy również pamiętać, że informacje w zakresie wykorzystania urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego pracodawca wypełnia wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy. W przypadku, gdy pracownik wykorzystał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski – pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, wskazując imię i nazwisko dziecka.

            Wprowadzone zmiany w treści świadectwa pracy od dnia 1 stycznia 2017r. dotyczą również zmian, co do sposobu i trybu prostowania oraz uzupełniania świadectwa pracy.  Obecnie pracodawca ma obowiązek uzupełnić ust. 7 świadectwa pracy na żądanie pracownika w terminie 3 dni od dnia przedłożenia mu przez pracownika świadectwa pracy. W tym zakresie chodzi o zamieszczenie informacji o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia. Pracodawca uzupełniając treść świadectwa pracy o powyżej wskazaną informację podpisuje je i opatruje datą dokonania tej czynności.

            Dodatkowe zmiany zawarte w treści nowego świadectwa pracy polegają na:

  • zniesieniu obowiązku opatrzenia świadectwa pracy pieczęcią osoby, która podpisuje świadectwa pracy;
  • uszczegółowienie katalogu osób, które mogą podpisywać świadectwo pracy (pracodawca, osoba reprezentująca pracodawcę);
  • dodanie możliwości określenia w godzinach wymiaru zwolnienia z pracy wykorzystanego w roku kalendarzowym przez pracownika, w którym ustaje stosunek pracy przysługującego na podstawie art. 188 kodeksu pracy;
  • rozszerzenie zakresu informacji o zajmowanych stanowiskach i pełnionych funkcjach o rodzaj wykonywanej pracy;
  • doprecyzowano tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w ust. 3 świadectwa pracy.