Prawo pracownika do odwołania się do sądu pracy w sytuacji bezprawnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.

       W przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zwalniany z pracy pracownik ma zawsze możliwość podjęcia obrony przed sądem pracy, gdy nie zgadza się z pracodawcą, co do zasadności czy też zgodności z prawem rozwiązania  umowy o pracę.

           W zależności od konkretnej sytuacji faktycznej, zwolniony pracownik może domagać się przed sądem o uznanie dokonanego wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko lub może żądać wypłaty określonej wysokości odszkodowania.

            Pracownik, który ma zamiar dochodzić swoich praw od pracodawcy w sądzie pracy powinien pamiętać:

  • o dokładnym sprawdzeniu zasadności swojego roszczenia pod kątem stanu faktycznego oraz stanu prawnego. Jeżeli sprawa jest trudna czy też nie jesteś w stanie ocenić własnej sytuacji (np. stres związany z utratą pracy), to warto zastanowić się czy nie lepiej skorzystać z pomocy prawnika. Należy zauważyć, że w sytuacji przegrania sporu na żądanie strony przeciwnej w określonej sytuacji możesz zostać zobowiązany przez sąd do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z ustanowionym pełnomocnikiem przez pracodawcę.
  • o terminie do skutecznego złożenia odwołania do właściwego Sądu pracy. Termin na złożenie do Sądu pracy odwołania – od dnia 1 stycznia 2017r. wynosi 21 dni (art. 264 Kodeksu Pracy). Niedotrzymanie przez pracownika wskazanego terminu będzie oznaczać, że Sąd oddali powództwo. Jeżeli pracownik uchybił terminowi bez swojej winy, sąd pracy na jego żądanie może przywrócić mu termin na dokonanie czynności. Wnosząc o przywrócenie terminu należy jednak uprawdopodobnić okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi, co w praktyce nie zawsze może przynieść oczekiwane przez Ciebie rozstrzygnięcie.
  • w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do Sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, co do zasady nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych, w tym opłaty sądowej od pozwu, za wyjątkiem opłaty podstawowej w kwocie 30,00 zł, którą pobiera się wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000,00 zł uiszcza się opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu od każdego pisma procesowego podlegającego opłacie. Opłata stosunkowa nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 100.000,00 zł (art. 96 ust 1 pkt 4 w zw. z art. 35 i art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2005r. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) W trakcie postępowania w sprawach z prawa pracy o roszczenia pracownika wszelkie wydatki obciążające pracownika ponosi tymczasowo Skarb Państwa. W sprawie poniesionych kosztach procesu rozstrzyga sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji, z tym że obciążenie pracownika wydatkami poniesionymi w trakcie postępowania, które tymczasowo wyłożył Skarb Państwa, może nastąpić wyłącznie wypadkach szczególnie uzasadnionych np. z powodu bezzasadnego wytoczenia powództwa.
  • pracownik może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych na zasadach ogólnych. Sąd może zwolnić osobę fizyczną od kosztów sądowych jeżeli wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
  • Jeśli Twój stan rodzinny, majątkowy i wysokość dochodów uniemożliwia Tobie skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika z wyboru (prywatnie) to masz możliwość wystąpienia z  wnioskiem do Sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (adwokata lub radcę prawnego), zwłaszcza, gdy konkretna sprawa jest ze swej istoty dość skomplikowana.